Planera (Kommunicera)
Tillsammans med VD dokumenterar vi en enkel plan. Vi träffas regelbundet under 3-6 månader och vidtar åtgärder mellan tillfällena. Syftet är att skapa en rullande handlings- och kommunikationsplan som riktlinje för att utveckla företagets verksamhet.

Organisationsanalys (Organisera)
Varje verksamhet söker sin mest effektiva organisation. Gamla roller slutar fungerar, nya kommer till, arbetsuppgifter förändras, ny kunskap krävs, mm. Vi kartlägger nuvarande arbetsfördelning och kapacitet samt behov av nya eller förändrade roller. Organisationen omstruktureras och bemannas för att nå nysatta mål. Åtgärdsplaner upprättas.

Utbildning (Utbilda)
Identifierade utbildningsbehov för de nya rollerna och för generella behov i organisationen genomförs successivt.
Allmän kvalitets-, informations-säkerhets-, miljö- och arbetsmiljö-utbildning genomförs för att höja medvetenheten. Sälj-, produkt och processutbildningar för att höja kompetensnivån.
​En kompetensutvecklingsplan upprättas.

Implementering (Genomföra)
Processägare utses och tillsammans med dessa dokumenterar vi befintliga och nya processer samt rutiner och roller. Manualer för verksamheten upprättas och revideras. ISO 9001, 27001, 14001 och OHSAS 18001-standarder.

Uppföljning (Följa upp)
Vi utför intern revision som följer upp resultatet av implementeringen.
Vi gör stickprov från process- och rutinbeskrivningar.
Ledningen följer upp handlings-planerna kontinuerligt och granskar sammanställda resultatdokument vid Ledningens Genomgång.
​Affärsplaner och verksamhets-manualer uppdateras.

Samtliga aktiviteter genomförs successivt årsvis för en ständig förbättrad dynamik i verksamhets-processen. QP kan offerera resurser i varje aktivitet.