Var i affärsprocessen

Vi vill - Skapa vision och mål för medarbetarnas hälsa

Vad arbetsmiljöarbete omfattar:

Hantering av

arbetsmängden, svårighetsgraden, tidsgränser för utförande och fysiska samt sociala förhållanden vid utförandet.

“Hur mycket, hur svårt, på vilken tid, var och tillsammans med vilka.”

Samarbete

Arbetsplatsens gemenskap

“Hur bygger vi teamet?”

Arbetsbelastning och återhämtning

“Hur hårt behöver vi arbeta och finns det pauser i arbetet?”

Arbetsmiljöledning

“Vilka av följande faktorer behöver analyseras och styras upp?”

  1. Ledarskap och ledning, 2. kommunikation, delaktighet, eget handlingsutrymme, 4. fördelning av arbetsuppgifter och 5. krav, resurser och ansvar.

Resurserna

“Vilka av följande faktorer behöver analyseras och styras upp?”

Arbetsmetoder och arbetsredskap, kompetens och bemanning, rimliga och tydliga mål, återkoppling på arbetsinsats, möjligheter till kontroll i arbetet, socialt stöd och möjligheter till återhämtning.

VAD QP GÖR

Sätter upp

Handlingsprogram för total arbetsmiljöledning

Upprättar ledningssystem för arbetsmiljö

Systematiskt integrerat i lednings- huvud- och stödprocesser

Dokumenterar

Handbok för styrning samt redovisning av arbetsmiljöprestanda

Inför lagefterlevnad

Arbetsmiljölagen och arbetsmiljöföreskrifterna

Använder

Standard för certifiering enligt ISO-SS 45001:2018, Ledningssystem för arbetsmiljö

Arbetsmiljöförordningen och arbetsmiljöföreskrifterna