Kvalitetspolicy

Bidra till verksamhetsutveckling hos våra kundföretag genom

  • Affärsplanering
  • Organisationsutveckling
  • Standardimplementering
  • Utbildning

Arbeta professionellt och pedagogiskt för önskvärd affärsnytta och kompetensutveckling.

Åta sig att uppfylla kundkrav och engagemang för ständiga förbättringar.

Stockholm 2019-03-14
Per-Arne Fors
VD

Miljöpolicy

Bidra till verksamhetsutveckling hos våra kundföretag.
I dessa processer beakta:

  • Miljösmart resande
  • Kontor som källsorterar
  • Grön energiförbrukning
  • Miljömärkta produkter
  • Efterlevnad av miljölagar och andra krav

Åta sig att uppfylla kundkrav, utveckla miljöskydd och att engagera för ständiga för bättringar.

Stockholm 2019-03-14
Per-Arne Fors
VD

Kontakt